Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze rozpoczyna realizację drugiej, przewidzianej na 2010r. edycji projektu systemowego „Postaw na siebie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Priorytet VII - Promocja integracji społecznej;
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej poprzez:

 • podwyższenie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej uczestników projektu,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • podwyższenie aspiracji zawodowych i osobistych,
 • wzrost samooceny i wzmocnienie aktywnych postaw,
 • wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy,
 • wzmocnienie poczucia integracji ze środowiskiem osób objętych Programem Aktywności Lokalnej.

Osiągnięcie powyższego celu nie byłoby możliwe bez znaczącego wsparcia Unii Europejskiej.

Z uwagi na specyfikę działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania polityki społecznej państwa z zakresu zabezpieczenia społecznego będące w kompetencji gmin, jak i powiatów, wsparciem zostaną objęte osoby, które są klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie pozostają w zatrudnieniu, a także są w wieku aktywności zawodowej.
Do tych grup należą:

 • osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, mające trudności z integracją społeczną i zawodową,
 • młodzież w wieku 15- 25 lat pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby niepełnosprawne.

Do udziału w projekcie rekrutowane są osoby wymagające intensywnej aktywizacji, wsparcia w różnych sferach życia rodzinnego, społecznego i zawodowego, a także wyrażające chęć współpracy. Proces naboru uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci. Rekrutacja uczestników projektu odbywa się na podstawie analizy dokumentów osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka. Z każdą chętną osobą jest nawiązywany kontakt, podczas którego przedstawiona zostaje propozycja przystąpienia do projektu, a także omówione formy realizacji działań zawartych w:

 • kontrakcie socjalnym, przewidzianym dla 70 osób,
 • Programie Aktywności Lokalnej, przewidzianym dla 12 osób,
 • indywidualnym programie usamodzielnienia, dla 35 osób,
 • programie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, dla 40 osób.

Każdy z uczestników zostanie objęty minimum trzema instrumentami aktywnej integracji.

Dla realizacji założonego celu projektu przewidziano takie instrumenty, jak instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zawodowej, zdrowotnej i społecznej.
Wśród tych instrumentów planowane jest wsparcie:

 • doradcy zawodowego,
 • radcy prawnego,
 • asystenta rodzinnego,
 • lidera aktywności lokalnej,
 • psychologa,
 • pedagoga,
 • seksuologa.

Uczestnicy projektu będą mogli również skorzystać z:

 • kursów i szkoleń zawodowych,
 • turnusów i ćwiczeń rehabilitacyjnych,
 • utworzonego w ramach projektu Klubu Integracji Społecznej,
 • świetlicy zapewniającej opiekę dzieciom uczestników projektu w czasie trwania szkoleń i warsztatów.

Wszystkie działania z wyjątkiem kursów zawodowych, instrumentów aktywizacji zdrowotnej, szkoleń wyjazdowych, pracy asystentów rodziny i pracy w środowisku będą prowadzone w tutejszym Ośrodku.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego