2010-03-30 13:14    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert

dotyczących zapewnienia opieki dzieciom w wieku od 3 do 10 lat 

 

w ramach umowy zlecenia przy realizacji zadania w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie minimum średnie pedagogiczne lub wyższe na kierunku pedagogika,
  • dyspozycyjność.
 2. Wymagania pożądane:
  • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
  • doświadczenie w pracy z dziećmi.
 3. Zakres wykonywanych zadań:
  • zapewnienie opieki dzieciom w świetlicy KIS, w czasie, gdy opiekunowie będą uczestniczyli w kursach i szkoleniach realizowanych w ramach projektu,
  • organizacja czasu wolnego dzieciom poprzez gry i zabawy edukacyjne.
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
  • aktualne CV,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
  • oświadczenie o stanie zdrowia.

Termin realizacji zadania: maj – grudzień 2010 r.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 pok.101 /I piętro/ z dopiskiem: Oferta na stanowisko opiekuna, w terminie do dnia 16.04.2010 r.

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

POSTAW NA SIEBIE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoStrona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego