2010-03-30 13:07    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

Zaprasza do składania ofert na stanowisko

Asystenta rodziny 

 

w ramach umowy zlecenia przy realizacji zadania w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
  • doświadczenie w pracy z rodziną w środowisku,
  • dyspozycyjność.
 2. Wymagania pożądane:
  • umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy oraz pracy indywidualnej i zespołowej,
  • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętności interpersonalne.
 3. Zakres wykonywanych zadań obejmuje w szczególności:
  • diagnozowanie problemów rodziny i określenie, wspólnie z rodziną, podstawowych problemów i potrzeb,
  • sporządzanie planu pomocy rodzinie, zorganizowanie wsparcia środowiskowego oraz podejmowanie wspólnie z rodziną działań związanych z realizacją zadań zawartych w planie,
  • prowadzenie poradnictwa i edukacji w zakresie możliwości rozwiązania występujących problemów,
  • pomoc w poprawie sytuacji życiowej rodziny oraz prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi,
  • współpraca z pracownikiem socjalnym,
  • prowadzenie dokumentacji,
  • sporządzanie sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań.
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
  • aktualne CV,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
  • oświadczenie o stanie zdrowia.

Termin realizacji zadania: maj – grudzień 2010 r.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 pok.101 /I piętro/ z dopiskiem: Oferta na stanowisko Asystenta Rodziny, w terminie do dnia 16.04.2010 r.

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

POSTAW NA SIEBIE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego